1. Opóźniona odpowiedź od prezydenta Łodzi na apel z 2011 roku, z informacją o chęci wprowadzenia na linię ozorkowską przewoźnika miejskiego (MPK – Łódź) i określeniem celu jako „dostosowanie komunikacji podmiejskiej do potrzeb pasażerów oraz doprowadzenie do podniesienia standardów usług” (ZDiT.TT.40350-2-56/2011)

2. Wznowienie apelu Ruchu, złożenie w Urzędzie Miasta Łodzi dodatkowych 1848 podpisów

3. Przekazanie do opinii publicznej informacji rzecznika prasowego MPK Bogumiła Makowskiego o rzekomej nowoczesności przestarzałych technologicznie wagonów typu 805Na i zapowiedzi o bezproblemowej obsłudze linii przez MPK w przyszłości

4. Deklaracja Burmistrza Miasta Ozorkowa Jacka Sochy o dążenia do reaktywacji spółki MKT w przypadku rozstrzygnięcia o niezasadności jej likwidacji

5. Likwidacja spółek międzygminnych „Tramwaje Podmiejskie” (zajezdnia Brus) i „Międzygminna Komunikacja Tramwajowa” (zajezdnia Helenówek)

6. Zawarcie porozumień międzygminnych i włączenie tramwajów podmiejskich do systemu „Lokalny Transport Zbiorowy w Łodzi”, ustanowienie Organizatorem „Zarządu Dróg i Transportu”, a Operatorem – „Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Łódź”
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2012/1973/akt.pdf (Łódź – Ozorków)
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2012/1974/akt.pdf (Łódź – Zgierz)

7. Deklaracje wspólnych starań władz Łodzi i gmin ościennych o pozyskanie środków zewnętrznych na modernizację infrastruktury torowo-sieciowej linii do Ozorkowa
http://ozorkow.info.pl/?p=3892

8. Powołanie do życia „Stowarzyszenia na Rzecz Obrony Podmiejskiej Komunikacji Tramwajowej w Regionie Łódzkim”
(dalej określanego jako „Stowarzyszenie”)

9. Zapowiedzi Prezesa Zarządu MPK Zbigniewa Papierskiego o możliwości likwidacji linii „46” ze względu na złą jakość infrastruktury torowo-sieciowej określonej słowem „skansen” (6 czerwca 2012 , udział w spotkaniu stowarzyszenia „Klub Miłośników Starych Tramwajów”); podobne zapowiedzi od rzecznika prasowego MPK Sebastiana Grochali
(3 lipca, Radio Łódź)

10. Debata na temat przyszłości tramwaju „46” (TV TOYA, 6 sierpnia) z udziałem Prezesa Zarządu MPK Zbigniewa Papierskiego,
Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza Bohdana Bączaka, Burmistrza Miasta Ozorkowa Jacka Sochy, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi Czesława Telatyckiego i Przedstawiciela Stowarzyszenia Adama Rembaka – zapowiedź prezesa MPK korekty rozkładu jazdy (faktycznie zmniejszenia częstotliwości i ilości kursów, wydłużenia czasu przejazdu),
deklaracja burmistrza Ozorkowa o zabezpieczeniu w budżecie na następny rok środków finansowych na prace remontowe infrastruktury z podaniem braku pewności o funkcjonowania tramwaju jako przyczyny niepreliminowania środków w budżecie

11. Przedstawienie przez Organizatora władzom gmin pod łódzkich przygotowanego projektu rozkładu jazdy znacznie ograniczającego użyteczność tramwaju (wydłużenie czasu jazdy, zmniejszenie prędkości i częstotliwości)

12. Informacje o możliwych planowanych ograniczeniach na linii „46” od Organizatora

13. Przedstawienie przez Organizatora gminom poza łódzkim kosztorysu niezbędnych prac do wykonania na infrastrukturze pod groźbą zaprzestania przez Operatora świadczenia usługi przewozowej

14. Spotkanie reprezentacji Stowarzyszenia z przedstawicielstwem Organizatora w sprawie przedstawionej gminom wyceny

15. Spotkanie reprezentacji Stowarzyszenia z Burmistrzem Miasta Ozorkowa Jackiem Sochą i Skarbnikiem Miasta Ozorkowa Jarosławem Sosnowskim, w sprawie trudnej sytuacji na linii, przekazanie uwag do przedmiotowej wyceny, przypomnienie obaw w sytuacji dalszego uchylania się gminy z obowiązku przeprowadzania prac remontowych infrastruktury

16. Przygotowanie na prośbę burmistrza Ozorkowa projektu kolejnego pisma do Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia ze wskazaniem potencjału linii tramwajowej, do wykorzystania w zapowiadanym wniosku do marszałka o wsparcie

17. Złożenie przez Stowarzyszenie wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych na obszarze właściwych gmin do Prezydenta Miasta Zgierza Iwony Wieczorek, Burmistrza Miasta Ozorkowa Jacka Sochy, Wójta Gminy Zgierz Zdzisława Rembisza, w związku z niepewną sytuacją dalszego funkcjonowania „46”, na przykład pojawiającymi się sygnałami o propozycjach zmiany rozkładu jazdy na gorszy – wnioski odrzucone przez władze wszystkich samorządów

18. Spotkanie reprezentacji Stowarzyszenia z pełniącym obowiązki Kierownikiem „Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu” Mariuszem Miśkiewiczem, prezentacja celów działania Stowarzyszenia, omówienie obaw zagrożenia dalszego funkcjonowania „46”

19. Złożenie przez Przedstawiciela Stowarzyszenia na XXXVI sesji Rady Miasta Ozorkowa oświadczenia o obawach i następstwach niepodejmowania przedsięwzięć naprawczych w sytuacji niepewnej przyszłości „46”

20. Wystąpienie Przedstawiciela Stowarzyszenia na XXXVII sesji Rady Miasta Ozorkowa
http://www.ozorkow.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=9894&bar_id=1015 – strony 12 – 13, 16, 18, 26 – 27

21. Wystąpienie Przedstawiciela Stowarzyszenia na XXXI sesji Rady Miasta Zgierza
http://www.umz.zgierz.pl/bip/files/File/protokoly/VI/p31.pdf – strony od 23 do końca

22. Podjęcie przez radnych Rady Miejskiej w Łodzi na LII sesji uchwał o uchyleniu podjętych wcześniej uchwał w tej sprawie
działań wokół rozwiązania spółki „Międzygminna Komunikacja Tramwajowa” (BRM nr 172/2012, BRM nr 173/2012,
BRM nr 174/2012, BRM nr 175/2012, BRM nr 176/2012) – stwierdzenie nieważności: wypowiedzenia przez prezydenta Łodzi w 2011 roku porozumienia międzygminnego z 1992 roku, rozwiązania spółki, podpisania porozumienia z 26 marca 2012 i zmiany zasad funkcjonowania linii „46”

23. Spotkania reprezentacji Stowarzyszenia z mieszkańcami w miejscowościach:
• Zgierz
• Lućmierz
• Słowik

24. Spotkania reprezentacji Stowarzyszenia z Radnymi, prośba o wsparcie w zabieganiu o utrzymanie funkcjonowania
i rozwój linii „46”:
• Rada Miasta Zgierza – Agata Grzelak-Makowczyńska
• Rada Gminy Zgierz – Marek Telenda
• Rada Gminy Zgierz – Maria Migdalska
• Rada Miasta Ozorkowa – Piotr Banasiak

25. Spotkania reprezentacji Stowarzyszenia z Posłami na Sejm RP, prośba o wsparcie w zabieganiu o utrzymanie funkcjonowania i rozwój linii „46”:
• Marek Matuszewski
• Cezary Olejniczak

26. Złożenie przez Stowarzyszenie do rad gmin wniosków do budżetu na rok 2013 o zabezpieczenie środków finansowych
z przeznaczeniem na remonty infrastruktury torowo-sieciowej:
• Rada Miasta Ozorkowa na czele z Przewodniczącym Romanem Kłopockim (kopia do Burmistrza Miasta Ozorkowa
Jacka Sochy), w kwocie 400 000 złotych – wniosek odrzucony
• Rada Gminy Zgierz na czele z Przewodniczącym Mirosławem Burzyńskim (kopia do Wójta Gminy Zgierz
Zdzisława Rembisza), w kwocie 400 000 złotych – wniosek odrzucony
• Rada Miasta Zgierza na czele z Przewodniczącym Jarosławem Komorowskim (kopia do Prezydenta Miasta Zgierza
Iwony Wieczorek), w kwocie 400 000 złotych – wniosek odrzucony

Close